Integritetspolicy

Personuppgifter och sekretess
Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till ME Nordic AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. ME Nordic AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av ME Nordic AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida.

Personuppgiftsansvarig
ME Nordic AB (Org. nr 559115-9115)
Brännkyrkagatan 56
11823 Stockholm

Kunduppgifter som lagras:
- Namn
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer
- Köphistorik hos ME Nordic AB

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:

- Avtalspartner inom betalningstjänster i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.
- Avtalspartner inom logistik (transportör) i syfte att säkerställa fullgörande av avtalet.

Registerutdrag
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistrering av kunduppgifter:
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos ME Nordic AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att ME Nordic AB ska kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Övrigt

Polisanmälan
ME Nordic AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på https://www.nutrients.se och andra publikationer skall de uppgifter som anges på https://www.nutrients.se ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på https://www.nutrients.se, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan ME Nordic AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Cookies
Cookies, "kakor", är små textfiler som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På https://www.nutrients.se används följande typer av cookiefiler: Session cookies: "Sessions kakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies. Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram. Besökaren kan manuellt radera denna typ av cookie filer från sin dator. Om dessa filer raderas kan bland annat val som gjorts av besökaren på webbplatsen inte längre vara sparande vid nästa besök.

Du finner mer information om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida, http://www.pts.se

Force Majeure
Skulle något av följande saker inträffa befrias ME Nordic AB från att fullfölja avtal. Detta gäller vid omständigheter utanför vår kontroll. Strejk, krig, nationellt undantagstillstånd, sabotage, naturkatastrofer, onormal nedgång i marknaden, åtgärder tagna av nationell regering, om bolaget blivit utsatt för kriminell aktivitet, större olyckshändelser och blockad.

Produktansvar
ME Nordic AB arbetar med produkttillverkare som är ansedda och respekterade i branschen. ME Nordic AB kan emellertid inte ansvara för en enskild produkts verkan eller funktion eller för ingående ingrediensers effekt för ett specifikt hälsotillstånd.

Produkterna bör inte användas som ersättning för läkarvård eller medicinering vid sjukdom utan bör användas som ett komplement för att uppnå en god näringsbalans och förebygga ohälsa.

Varubeskrivningarna på https://www.nutrients.se utgår bland annat från tillverkarens produktinformation. Ansvaret för eventuella felaktigheter i varubeskrivningar hänvisar vi till respektive tillverkare som även ansvarar för riktighet i innehållsförteckningar, produktinnehåll och doseringsanvisningar. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost.